Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2471/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Stargardzie z 2016-03-09

Sygn. akt I C 2471/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek

Protokolant: Eliza Adamcewicz

po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2016 r. w Stargardzie Szczecińskim

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko: Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego (...) Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. na rzecz powódki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1.390,96 zł [tysiąca trzystu dziewięćdziesięciu złotych i dziewięćdziesięciu sześciu groszy];

II.  Umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 34.793,20 zł [trzydziestu czterech tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu trzech złotych i dwudziestu groszy];

III.  Zasądza od pozwanego (...) Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. na rzecz powódki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1.757 zł [tysiąca siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu złotych] tytułem zwrotu kosztów procesu.

IV.  Odstępuje od obciążania pozwanego (...) Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. kosztami zastępstwa procesowego powódki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.;

Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek

Sygn. akt I C 2471/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 22 września 2015 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. wystąpiła przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Wysokospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S. z żądaniem zapłaty kwoty 34.793,20 złotych z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty:

1.  2.639,52 złotych od dnia 09 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

2.  420,55 złotych od dnia 16 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

3.  933,12 złotych od dnia 16 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

4.  420,55 złotych od dnia 17 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

5.  1.745,82 złotych od dnia 28 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

6.  933,12 złotych od dnia 29 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

7.  420,55 złotych od dnia 30 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

8.  3.668,22 złotych od dnia 04 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

9.  933,12 złotych od dnia 21 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

10.  3.124,44 złotych od dnia 23 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

11.  711,20 złotych od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

12.  2.639,52 złotych od dnia 02 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

13.  290,65 złotych od dnia 02 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

14.  1.244,16 złotych od dnia 04 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

15.  420,55 złotych od dnia 09 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

16.  2.251,26 złotych od dnia 16 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

17.  841,10 złotych od dnia 19 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

18.  244,08 złotych od dnia 26 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

19.  933,12 złotych od dnia 26 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

20.  3.956,58 złotych od dnia 01 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty,

21.  1.585,44 złotych od dnia 13 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty,

22.  933,12 złotych od dnia 13 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty,

23.  2.040,23 złotych od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty,

24.  841,10 złotych od dnia 03 września 2015 r. do dnia zapłaty,

25.  622,08 złotych od dnia 03 września 2015 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że źródłem ciążącego na pozwanym zobowiązania do zapłaty na jej rzecz kwot dochodzonych pozwem są zawarte w trybie przetargu nieograniczonego umowy na dostawy produktów leczniczych nr (...) z dnia 17 kwietnia 2014 r. i nr (...) z dnia 12 lipca 2014 r., w oparciu o które powódka dostarczyła pozwanemu zamówiony asortyment szczegółowo opisany w fakturach załączonych do pozwu, a pozwany zobowiązał się do zapłaty za niego w terminach określonych na fakturze, lecz obowiązku w tym zakresie nie wykonał nawet po odebraniu wezwania do zapłaty z dnia 07 września 2015 r. opatrzonego rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Właściwość miejscową Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim powódka uzasadniała brzmieniem zapisu § 13 umów na dostawę, w których strony umówiły się, że sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich spraw związanych z zawartymi umowami będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego. (k. 3-6).

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim orzekł, że (...) Wysokospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w S. w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu powinien zapłacić (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 34.793,20 złotych z odsetkami ustawowymi od kwot i w terminach szczegółowo opisanych w petitum pozwu oraz kwotę 2.852 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu albo wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. (k. 78).

W sprzeciwie z dnia 17 listopada 2015 r. (...) Wysokospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w S. zaskarżył w całości nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2015 r. składając jednocześnie oświadczenie o uznaniu powództwa do kwoty 34.793,20 złotych z odsetkami od kwot i w terminach wskazanych w pozwie z tym, że wniósł o rozłożenie płatności kwoty 34.973,20 złotych na miesięczne raty po 5.000 złotych każda i ratę wyrównawczą w kwocie 4.973,20 złotych uzupełnioną o odsetki naliczone w kolejności wskazanej w nakazie zapłaty.

Uzasadniając swoje stanowisko procesowe pozwany przyznał fakt łączącego go z powódką stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umów na dostawy produktów medycznych i fakt nieuregulowania zapłaty za dostarczone na ich podstawie produkty zgodnie z fakturami załączonymi do pozwu. Jako pierwszy powód powstania zaległości w płatności pozwany podał przy tym zmiany w sposobie i zakresie finansowania przez NFZ świadczeń medycznych, w tym przedłużające się negocjacje dotyczące finansowania świadczeń ponadlimitowych, a jako drugi- dokonaną na jego szkodę kradzieży środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym pozwanego będącą skutkiem ataku hakerskiego.

W piśmie z dnia 05 stycznia 2016 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. złożyła oświadczenie o cofnięciu powództwa ze zrzeczeniem się roszczenia w zakresie kwoty 34.973,20 złotych oraz podtrzymała powództwo w zakresie żądania zasądzenia odsetek od kwot i w terminach szczegółowo opisanych w petitum pozwu z tą różnicą, że końcowy termin naliczania odsetek oznaczyła na dzień 31 grudnia 2015 r. wyjaśniając, że wówczas pozwany dokonał zapłaty kwot dochodzonych tytułem należności głównej. Powódka podtrzymała natomiast w całości żądanie zasądzenia od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu wywodząc, z powołaniem się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, że stronę, która w toku procesu dokonała zapłaty kwoty dochodzonej tytułem należności głównej należy traktować jako stronę przegrywającą proces w całości. (k. 97-100).

Na rozprawie w dniu 07 marca 2016 r. pełnomocnik pozwanego potwierdziła fakt dokonania przez pozwanego w dniu 31 grudnia 2015 r. zapłaty kwoty 34.973,20 złotych dochodzonej tytułem należności głównej, podtrzymała oświadczenie o uznaniu powództwa w zakresie odsetek ustawowych od ww. kwoty za okres wskazane w pozwie i zrezygnowała z żądania rozłożenia na raty płatności uznanej kwoty zadłużenia z tym, że posługując się argumentacją podnoszoną wcześniej dla uzasadnienia żądania ratalnej spłaty zadłużenia, wniosła o odstąpienie od obciążania pozwanego kosztami procesu powódki. (k. 117).

Sąd ustalił, co następuje:

Na podstawie umowy na dostawy nr (...) zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2014 r. na 18 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. (zwana w umowie wykonawcą) zobowiązała się do sprzedaży partiami na rzecz (...) Wysokospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. (zwanego w umowie zamawiającym) preparatów do żywienia pozajelitowego i składników recepturowych w podziale na 2 pakiety, a (...) Wysokospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w S. zobowiązał się nabywać na własność produkty w asortymencie i po cenach określonych w załączniku A do SIWZ z zastrzeżeniem, że zapłata następować będzie przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze wystawionej prawidłowo na podstawie podpisanego przez upoważnionego pracownika zamawiającego dokumentu potwierdzającego odbiór towaru w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury, zaś sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania umowy będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego.

bezsporne, a nadto dowód:

- umowa nr (...) k. 23-26,

- oferta k. 27-28,

- opis przedmiotu umowy k. 29-30,

W związku z realizacją umowy na dostawy nr (...) z dnia 17 kwietnia 2014 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. jako sprzedawca wystawiła na rzecz (...) Wysokospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. jako nabywcy faktury VAT nr:

1.  (...) z dnia 15 kwietnia 2015 r. na kwotę 420,55 złotych płatną do dnia 15 maja 2015 r.,

2.  (...) z dnia 15 kwietnia 2015 r. na kwotę 933,12 złotych płatną do dnia 15 maja 2015 r.,

3.  (...) z dnia 16 kwietnia 2015 r. na kwotę 420,55 złotych płatną do dnia 16 maja 2015 r.,

4.  (...) z dnia 28 kwietnia 2015 r. na kwotę 933,12 złotych płatną do dnia 28 maja 2015 r.,

5.  (...) z dnia 29 kwietnia 2015 r. na kwotę 420,55 złotych płatną do dnia 29 maja 2015 r.,

6.  (...) z dnia 21 maja 2015 r. na kwotę 933,12 złotych płatną do dnia 20 czerwca 2015 r.,

7.  (...) z dnia 25 maja 2015 r. na kwotę 711,20 złotych płatną do dnia 124 czerwca 2015 r.,

8.  (...) z dnia 01 czerwca 2015 r. na kwotę 290,65 złotych płatną do dnia 01 lipca 2015 r.,

9.  (...) z dnia 03 czerwca 2015 r. na kwotę 1.244,16 złotych płatną do dnia 03 lipca 2015 r.,

10.  (...) z dnia 08 czerwca 2015 r. na kwotę 420,55 złotych płatną do dnia 08 lipca 2015 r.,

11.  (...) z dnia 18 czerwca 2015 r. na kwotę 841,10 złotych płatną do dnia 18 lipca 2015 r.,

12.  (...) z dnia 25 czerwca 2015 r. na kwotę 933,12 złotych płatną do dnia 25 lipca 2015 r.,

13.  (...) z dnia 13 lipca 2015 r. na kwotę 933,12 złotych płatną do dnia 12 sierpnia 2015 r.,

14.  (...) z dnia 03 sierpnia 2015 r. na kwotę 841,10 złotych płatną do dnia 02 września 2015 r.,

15.  (...) z dnia 03 sierpnia 2015 r. na kwotę 622,08 złotych płatną do dnia 02 września 2015 r.,

bezsporne, a nadto dowód:

- faktury VAT k. 31-46

Na podstawie umowy na dostawy nr (...) zawartej w dniu 21 lipca 2014r. w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/n/2014 r. na 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. (zwana w umowie wykonawcą) zobowiązała się do sprzedaży partiami na rzecz (...) Wysokospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. (zwanego w umowie zamawiającym) różnych produktów leczniczych w podziale na 120 pakietów, a (...) Wysokospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w S. zobowiązał się nabywać na własność produkty w asortymencie i po cenach określonych w załączniku A do SIWZ z zastrzeżeniem, że zapłata następować będzie przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze wystawionej prawidłowo na podstawie podpisanego przez upoważnionego pracownika zamawiającego dokumentu potwierdzającego odbiór towaru w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury, zaś sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania umowy będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego.

bezsporne, a nadto dowód:

- umowa nr (...) k. 47-50,

- oferta k. 51-52,

- opis przedmiotu umowy k. 53-54,

W związku z realizacją umowy na dostawy nr (...) z dnia 21 lipca 2014 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. jako sprzedawca wystawiła na rzecz (...) Wysokospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. jako nabywcy faktury VAT nr:

1.  (...) z dnia 08 kwietnia 2015 r. na kwotę 2.639,52 złotych płatną do dnia 08 maja 2015 r.,

2.  (...) z dnia 27 kwietnia 2015 r. na kwotę 1.745,82 złotych płatną do dnia 27 maja 2015 r.,

3.  (...) z dnia 04 maja 2015 r. na kwotę 3.668,22 złotych płatną do dnia 03 czerwca 2015 r.,

4.  (...) z dnia 22 maja 2015 r. na kwotę 3.124,44 złotych płatną do dnia 21 czerwca 2015 r.,

5.  (...) z dnia 01 czerwca 2015 r. na kwotę 2.639,52 złotych płatną do dnia 01 lipca 2015 r.,

6.  (...) z dnia 15 czerwca 2015 r. na kwotę 2.251,26 złotych płatną do dnia 15 lipca 2015 r.,

7.  (...) z dnia 25 czerwca 2015 r. na kwotę 244,08 złotych płatną do dnia 25 lipca 2015 r.,

8.  (...) z dnia 01 lipca 2015 r. na kwotę 3.956,58 złotych płatną do dnia 31 lipca 2015 r.,

9.  (...) z dnia 13 lipca 2015 r. na kwotę 1.585,44 złotych płatną do dnia 12 sierpnia 2015 r.,

10.  (...) z dnia 20 lipca 2015 r. na kwotę 2.040,23 złotych płatną do dnia 19 sierpnia 2015 r.,

bezsporne, a nadto dowód:

- faktury VAT k. 55-73

Daty dokładnie nieustalonej po 17 kwietnia 2014 r. doszło do kradzieży środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym (...) Wysokospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S..

bezsporne, a nadto:

- oświadczenie pełnomocnika pozwanej z dnia 07 marca 2016 r. k. 117,

- zawiadomienie z dnia 12 stycznia 2015 r. k. 94

Do dnia 07 września 2015 r. (...) Wysokospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w S. nie dokonał zapłaty należności wynikających z opisanych wyżej faktur wystawionych w związku z realizacją umowy na dostawy: nr (...) z dnia 17 kwietnia 2014 r. i nr (...) z dnia 21 lipca 2014 r.

bezsporne

Pismem z dnia 07 września 2015 r., doręczonym Samodzielnemu Publicznemu Wysokospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S. w dniu 11 września 2015 r., (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 34.793,20 złotych z należnymi odsetkami od kwot i w terminach wskazanych szczegółowo w załączniku do pisma w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2015 r. pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

bezsporne, a nadto dowód:

- wezwanie z dnia 07 września 2015 r. + dowód doręczenia k. 74-76

Zapłata kwoty 34.793,20 złotych tytułem należności głównych wynikających z opisanych wyżej faktur wystawionych w związku z realizacją umowy na dostawy: nr (...) z dnia 17 kwietnia 2014 r. i nr (...) z dnia 21 lipca 2014 r. nastąpiła w dniu 31 grudnia 2015 r.

bezsporne

Sąd zważył co następuje:

Powództwo w zmodyfikowanym zakresie zasługiwało na uwzględnienie.

Postępowanie w zakresie objętym oświadczeniem o cofnięciu pozwu podlegało umorzeniu.

Bezspornych ustaleń faktycznych Sąd dokonał na podstawie dołączonych do pozwu dokumentów w postaci: umowy na dostawy nr (...) z dnia 17 kwietnia 2014r. i umowy na dostawy nr (...) z dnia 21 lipca 2014 r. oraz faktur wystawionych pozwanemu przez powódkę w związku z realizacją ww. umów, a wskutek tego, że pozwany uznał powództwo w całości już w sprzeciwie od nakazu zapłaty i oświadczenia tego nie odwołał aż do momentu zamknięcia rozprawy, zaś Sąd nie stwierdził, aby czynność uznania była sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzała do obejścia prawa, pominął postępowanie dowodowe w zakresie objętym uznaniem, jakkolwiek, z uwagi na cofnięcie powództwa ze zrzeczeniem się roszczenia co do należności głównej w kwocie 34.793,20 złotych, powództwo uwzględnił w węższym zakresie wynikającym z ograniczenia żądania dokonanego w piśmie procesowym z dnia 05 stycznia 2016 r., a postępowanie w pozostałej części umorzył stosownie do przepisu art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 i 4 k.p.c. uznając, że dyspozycja powódki nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani nie zmierza do obejścia prawa. W świetle powyższego w pkt. I. wyroku Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.390,96 złotych stanowiącą sumę kwot przypadających tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie od poszczególnych kwot dochodzonych tytułem roszczenia głównego za okres od dnia następnego po terminie zapłaty wskazanym w poszczególnych fakturach do dnia 31 grudnia 2015 r. tj. kwoty:

1.  137,11 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 2.639,52 złotych za okres od dnia 09 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

2.  21,20 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 420,55 złotych za okres od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

3.  47,06 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 933,12 złotych za okres od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

4.  21,11 tytułem odsetek ustawowych od kwoty 420,55 złotych za okres od dnia 17 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

5.  83,42 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 1.745,82 złotych za okres od dnia 28 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

6.  44,30 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 933,12 złotych za okres od dnia 29 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

7.  19,91 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 420,55 złotych za okres od dnia 30 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

8.  169,64 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 3.668,22 złotych za okres od dnia 04 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

9.  39,68 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 933,12 złotych za okres od dnia 21 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

10.  131,48 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 3.124,44 złotych za okres od dnia 23 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

11.  29,62 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 711,20 złotych za okres od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

12.  105,87 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 2.639,52 złotych za okres od dnia 02 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

13.  11,66 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 290,65 złotych za okres od dnia 02 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

14.  49,36 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 1.244,16 złotych za okres od dnia 04 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

15.  16,22 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 420,55 złotych za okres od dnia 09 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

16.  83,39 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 2.251,26 złotych za okres od dnia 16 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

17.  30,60 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 841,10 złotych za okres od dnia 19 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

18.  8,51 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 244,08 złotych za okres od dnia 26 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

19.  32,52 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 933,12 złotych za okres od dnia 26 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

20.  132,68 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 3.956,58 złotych za okres od dnia 01 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

21.  49,00 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 1.585,44 złotych za okres od dnia 13 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

22.  28,64 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 933,12 złotych za okres od dnia 13 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

23.  59,22 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 2.040,23 złotych za okres od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

24.  22,12 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 841,10 złotych za okres od dnia 03 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

25.  16,36 złotych tytułem odsetek ustawowych od kwoty 622,08 złotych za okres od dnia 03 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

O kosztach procesu, na które w przypadku powódki złożyła się kwota: 1.740 złotych tytułem opłaty od pozwu, 17 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i 2.400 złotych tytułem wynagrodzenia pełnomocnika procesowego ustalonego na podstawie § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. Opłaty za czynności radców prawnych i ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 102 k.p.c. Nie kwestionując bowiem trafności wniosku powódki, że, skoro zapłata należności głównej nastąpiła już po wytoczeniu powództwa, pozwanego należy traktować jako stronę przegrywającą proces w całości, Sąd baczył nie tylko na fakt, że pozwany uznał powództwo przy pierwszej czynności procesowej, ale także na eksponowane przez pozwanego okoliczności leżące na zewnątrz procesu, a więc na: wcześniejszą niezakłóconą współpracę stron postępowania w ramach łączących je umów na dostawę, z których pozwany wywiązywał się terminowo, kradzież środków pieniężnych z rachunku bankowego pozwanego dokonaną po zawarciu przedmiotowych umów na dostawę, niezarobkowy charakter prowadzonej przez pozwanego działalności leczniczej oraz powszechnie znaną trudną sytuację finansową publicznych placówek ochrony zdrowia. Efektem uznania powództwa już przy pierwszej czynności procesowej było zaniechanie prowadzenia przez Sąd postępowania dowodowego, w następstwie czego nakład pracy pełnomocnika powódki ograniczył się do sporządzenia pozwu i pisma zawierającego jego ograniczenie. Z kolei wzmiankowane okoliczności pozaprocesowe z jednej strony potwierdzają brak zawinienia pozwanego w doprowadzeniu do powstania zaległości w płatności za dostarczone mu przez powódkę produkty medyczne, a z drugiej- urealniają tezę, że wszelkie nieplanowane obciążenia finansowe pozbawiają go funduszy na realizację podstawowych zadań zakładu. W tej sytuacji Sąd uznał, że względy słuszności przemawiają za przynajmniej częściowym zwolnieniem pozwanego z odpowiedzialności za koszty procesu powódki, które Sąd ograniczył do opłaty od pozwu i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa jako do wydatków rzeczywiście obciążających majątek powódki w związku z wytoczeniem powództwa.

Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron;

3.  Przedłożyć z apelacją, zażaleniem lub za 20 dni.

Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Woźnicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stargardzie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Augustynek
Data wytworzenia informacji: